Licytacje

gwda.pl

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Klientów / Użytkowników naszej PLATFORMY LICYTACYJNEJ, działającej pod adresem https://licytacje.gwda.pl. (dalej: PLATFORMA) jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy szczególnych starań, aby Klienci / Użytkownicy powierzający nam swoje dane osobowe w celu uczestniczenia w licytacjach czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Niniejsza „Polityka prywatności” wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów / Użytkowników, jak też określa przysługujące im prawa, jak też nasze obowiązki jako Administratora Danych.

Administrator Danych

GWDA sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074361, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 28.167.500,00 zł, legitymująca się numerem NIP 7642352589 oraz REGON 572051342, tel. 0-67 212 48 98, e-mail biuro@gwda.pl.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych Klientów / Użytkowników PLATFORMY

GWDA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników PLATFORMY w następującym zakresie:

 • imiona i nazwiska,

 • nazwy firm,

 • dane adresowe (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania),

 • numery NIP,

 • numery telefonów,

 • adresy e-mail,

 • hasła dostępu do PLATFORMY LICYTACYJNEJ,

 • dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ppkt 1 – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających PLATFORMĘ (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane użytkowników PLATFORMY oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

GWDA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników PLATFORMY w następujących celach:

 • utworzenia konta Klienta / Użytkownika niezbędnego do uczestniczenia w licytacji i innych powinności określonych w „Instrukcji licytacji”,

 • zawarcia umowy sprzedaży,

 • dokonania i udokumentowania rozliczeń,

 • dostarczenia zamówionych przez Klienta produktów / usług,

 • marketingu usług własnych GWDA sp. z o.o.,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. korzystania przez Klientów / Użytkowników z przysługujących im uprawnień (np. odstąpienie od umowy),

 • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,

 • uaktualniania i korygowania danych osobowych Klientów / Użytkowników, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji otrzymanych wniosków, reklamacji, uwag i postulatów,

 • w celach analitycznych i badania satysfakcji Klientów / Użytkowników pod kątem optymalizacji procesów ich obsługi;

Jeśli Klient / Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas GWDA sp. z o.o. przetwarza jego dane w celu przesyłania informacji handlowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Klientów / Użytkowników PLATFORMY

Dane osobowe Klientów / Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów krajowych.

GWDA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników PLATFORMY na podstawie:

 • zawartych z nimi umów lub czynności niezbędnych do wykonania przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej),

 • właściwych przepisów prawa regulujących zawieranie i obsługę umów oraz związanych z nimi obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. wymóg posiadania wymaganej dokumentacji księgowej i rachunkowej, wystawianie faktur,

 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, kontaktowania się z Klientami / Użytkownikami w sprawach realizacji ich wniosków, reklamacji, uwag i postulatów, badania satysfakcji Klientów,

 • zgody Klienta / Użytkownika w zakresie i w celach wynikających ze złożonego oświadczenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej).

Podanie przez Klienta / Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie PLATFORMY LICYTACYJNEJ https://licytacje.gwda.pl jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usługi – bez podania tych danych nie będzie możliwe uczestniczenie w licytacji.

Wyrażenie przez Klienta / Użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia założenie konta Użytkownika PLATFORMY, jak też otrzymywanie wiadomości marketingowych na adres skrzynki pocztowej Klienta / Użytkownika lub jego numeru telefonu.

Prawa Klienta / Użytkownika PLATFORMY

Klientom / Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez GWDA sp. z o.o.:

 1. Klient / Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę (zgody) na przetwarzanie danych osobowych - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich informacji podanych w formularzu rejestracyjnym. W zakresie w jakim Klient / Użytkownik wycofa udzieloną zgodę zaprzestaniemy przesyłania treści marketingowych (np. jeżeli Klient / Użytkownik wycofa zgodę na otrzymywanie treści marketingowych na adres email, a nie wycofa zgody na otrzymywanie takich treści na numer telefonu – zaprzestaniemy przesyłać takie treści na adres email, ale nadal będziemy je przesyłać na numer telefonu).

Wycofanie zgody / zgód nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez GWDA sp. z o.o. przed wycofaniem zgody.

 1. Klient / Użytkownik może zażądać usunięcia danych, jeżeli uzna że istnieją ku temu okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na czynności przetwarzania dokonane przez GWDA sp. z o.o. przed wpływem żądania. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Klienta / Użytkownika PLATFORMY, a dane nie będą przez nas przetwarzane z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

 2. Klient / Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli podstawą ich przetwarzania przez GWDA sp. z o.o. są prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Warunki realizacji tego uprawnienia są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO. Sprzeciw nie wpłynie na czynności przetwarzania dokonane przez GWDA sp. z o.o. przed wpływem takiego wniosku. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta / Użytkownika PLATFORMY, a dane nie będą przez nas przetwarzane z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

 3. Klient / Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzanie przez GWDA sp. z o.o. danych osobowych: czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie na zasadach określonych w art. 18 RODO. Administrator Danych dostosuje się do decyzji Klienta / Użytkownika w tym zakresie z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej. Żądanie to nie wpłynie na czynności przetwarzania dokonane przez GWDA sp. z o.o. przed wpływem żądania.

 4. GWDA sp. z o.o. zastrzega, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostaną uwzględnione:

 • w przypadku konieczności przestrzegania przez Administratora Danych okresów przedawnienia przewidzianych prawem oraz wymaganych prawem terminów posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,

 • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,

 • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków określonych w ustawach szczególnych,

 • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności Klienta / Użytkownika.

GWDA sp. z o.o. zastrzega, że zgłoszone przez Klienta / Użytkownika PLATFORMY żądanie realizacji ww. praw może zostać nieuwzględnione w przypadku gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa. W odpowiedzi na żądanie zgłoszone przez Klienta / Użytkownika zobowiązujemy się udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Gwarantujemy jednak, że będziemy przetwarzali dane osobowe Klientów / Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przetwarzania deklarowanych przez GWDA sp. z o.o.

 1. Klient / Użytkownik w każdej chwili może zażądać od GWDA sp. z o.o. poprawienia / sprostowania danych osobowych na warunkach określonych w art. 16 RODO.

 2. Klient / Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych na warunkach określonych w art. 15 RODO. Informujemy, że pierwsza kopia zawierająca dane osobowe Klienta / Użytkownika PLATFORMY, które przetwarzamy jest bezpłatna. Za wydanie każdych kolejnych egzemplarzy możemy naliczyć opłaty w rozsądnej wysokości, wynikające z kosztów administracyjnych.

 3. Klient / Użytkownik PLATFORMY może w każdej chwili zażądać przeniesienia jego danych osobowych do innego Administratora - którego wskaże - na warunkach określonych w art. 20 RODO.

Czas przechowywania danych osobowych Klientów / Użytkowników PLATFORMY

Dane osobowe Klientów / Użytkowników PLATFORMY przechowujemy:

 • przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i rachunkowej ,

 • do czasu usunięcia konta Klienta / Użytkownika PLATFORMY,

 • do czasu wycofania zgód - w przypadku udzielonych przez Klienta / Użytkownika zgód w celach marketingowych.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony danych

Jeżeli Klient / Użytkownik PLATFORMY uważa, że GWDA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje mu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane adresowe są podane na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/ zakładka „Kontakt”.

Odbiorcy danych

GWDA sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe Klientów / Użytkowników PLATFORMY:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • podmiotom, z którymi współpracuje w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży / wykonania usługi, w tym: upoważnionym wykonawcom umów cywilnoprawnych, firmom informatycznym serwisującym nasz system i oprogramowanie, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i pocztowym, które będą realizować wysyłkę zamówionych produktów do klienta, podmiotowi wykonującemu zadania Inspektora Ochrony Danych.

GWDA sp. z o.o. nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowy swoich Klientów / Użytkowników bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego upoważnionego organu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zabezpieczenia

Strona https://licytacje.gwda.pl chroniona jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją danych. GWDA sp. z o.o. zobowiązuje się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017- 06 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).

Deklarujemy, że dostęp do danych osobowych Klientów / Użytkowników PLATFORMY mają wyłącznie osoby uprawnione przez Zarząd GWDA sp. z o.o., odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.

Mechanizm cookies na stronie https://licytacje.gwda.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na komputerze Użytkownika PLATFORMY jest GWDA sp. z o.o.

Osoby korzystające z PLATFORMY wyrażają zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nie magazynujemy automatycznie żadnych danych z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu https://licytacje.gwda.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu https://licytacje.gwda.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

 • funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszego serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej. Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Odpowiedzialność usługodawcy

GWDA sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez klienta osobom trzecim haseł lub innych informacji umożliwiających dostęp do posiadanego przez klienta konta, adresów e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w związku z uczestniczeniem w licytacji lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

Nasza strona internetowa zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. GWDA sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.

GWDA sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej „Polityki prywatności”, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

Kontakt w sprawie danych osobowych

GWDA sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc na numer 67 212 48 98, pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gwda.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc do nas na adres GWDA sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.Zarząd GWDA sp. z o.o.