Licytacje

gwda.pl

Regulamin korzystania z Platformy licytacyjnej GWDA

 1. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji licytacji w celu sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą handlową KOMPROL PG produkowanego przez GWDA sp. z o.o., w tym warunki składania ofert, wymagania formalne oraz techniczne udziału w licytacji oraz zasady jej przebiegu i rozstrzygnięcia.

 1. Warunek uczestniczenia w licytacji

Użytkownikiem Platformy licytacyjnej GWDA i uczestnikiem licytacji może być zarejestrowany poprawnie na Platformie użytkownik będący posiadaczem gruntów rolnych (gospodarstwo rolne), na których zakupiony w drodze licytacji produkt może zostać zastosowany zgodnie z przeznaczeniem lub pośrednik handlowy w obrocie produktem, który zapewni dystrybucję produktu dla takiego posiadacza gruntu, na którym zostanie zastosowany zakupiony produkt.

W celu poprawnej weryfikacji spełnienia ww. warunków przy rejestracji za pośrednictwem platformy użytkownik zobowiązany jest podpisać stosowane oświadczenie.

Skutki czynności wykonywane przez użytkownika uczestniczącego w danej licytacji obciążają tego użytkownika.

Przystąpienie do licytacji uwarunkowane jest zrejestrowaniem w Platformie tj. założeniem konta poprzez podanie wymaganych danych oraz złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w licytacji i zakupu produktu – przedmiotu licytacji.

Po zarejestrowaniu konta na Platformie licytacyjnej użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia aktywacyjnego drogą mailową.

Przedmiotem licytacji jest produkt wraz z załadunkiem na środek transportu, który zapewnia kupujący.

Koszt załadunku ponosi sprzedający.

Koszt transportu ponosi kupujący.

Odbiorca ma obowiązek zapewnić odbiór i transport przedmiotu licytacji (produktu) środkami transportu spełniającymi wymagania w tym zakresie.

 1. Definicje

Platforma licytacyjna - narzędzie dostępne na stronie www.licytacje.gwda.pl, służąca do sprzedaży produktu wytwarzanego przez GWDA sp. z o.o. w drodze licytacji

Uczestnik licytacji – zarejestrowany i zalogowany użytkownik Platformy licytacyjnej GWDA spełniający warunków udziału w licytacji i zakupu produktu – przedmiotu licytacji.

Administrator – pracownik GWDA sp. z o.o. uprawniony do obsługi Platformy licytacyjnej

Organizator licytacji – GWDA sp. z o.o. – oferujący produkt do sprzedaży - Sprzedający

Przedmiot licytacji – produkt z wskazanej partii wytwarzany przez Organizatora licytacji będący środkiem poprawiającym właściwości gleby pod nazwą handlową KOMPROL PG wprowadzany do obrotu na podstawie decyzji MRiRW dostępnej do wglądu w siedzibie sprzedającego lub na stronie www. gwda.pl

Partia produktu – określona przez sprzedającego masa produktu (w tonach) oferowana na podstawie decyzji na wprowadzanie do obrotu, dla której przeprowadzono badania jakości składu w oparciu o obowiązujące przepisy

Cena wywoławcza – minimalna cena PLN netto za 1 tonę przedmiotu licytacji, za którą organizator licytacji zamierza sprzedać przedmiot licytacji – daną partię produktu

Minimalne postąpienie – minimalna kwota PLN netto o którą można w licytacji podnosić cenę

Wygrywający licytację – użytkownik Platformy (Kupujący) spełniający warunki uczestniczenia w licytacji, który zaproponował w drodze licytacji najwyższą cenę – z zastrzeżeniem pkt. 5, akapit 4.

 1. Ogłaszanie i organizacja licytacji

 • Licytacje przeprowadzane są w postacie elektronicznej z  uwzględnieniem  możliwości wykorzystania poszczególnych funkcji Platformy licytacyjnej dostępnej pod adresem www.licytacje.gwda.pl

 • Ogłoszenie o licytacji zawiera informacje o przedmiocie licytacji (nazwa produktu), wielkości Partii (w tonach), terminie rozpoczęcia i zakończenia licytacji, cenie wywoławczej netto za 1 tonę produktu, wielkości minimalnego postąpienia

 • Licytacje odbywają się w walucie PLN, ceny występujące w licytacji są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 8 %

 • Zarejestrowany użytkownik Platformy otrzyma powiadomienie elektroniczne o ogłoszeniu licytacji na podany przy rejestracji konta adres e-mail

 • Licytacja każdorazowo dotyczy ceny 1 tony produktu – w odniesieniu do całej partii produktu, będącej przedmiotem danej licytacji

 • Wygrywający licytację zobowiązany jest do zakupu całej partii produktu +/- 20%

 • Zmniejszenie lub zwiększenie wielości partii +/- 20% może wynikać z decyzji kupującego lub sprzedającego bez zgody drugiej strony.

 1. Przebieg licytacji

Jeżeli zarejestrowany i zalogowany użytkownik Platformy chce zakupić produkt musi przystąpić do licytacji.

Udział w licytacji rozpocząć należy poprzez kliknięcie pola LICYTUJ.

Następnie Uczestnik licytacji zostanie przeniesiony do pola, w którym należy wpisać proponowaną cenę – możliwe jest wpisanie minimalnie takiej kwoty, która jest większa o kwotę postąpienia od aktualnie wskazanej w licytacji lub kwotę większą powiększoną o krotność postąpienia.

Uczestnik licytacji może także podać kwotę maksymalną, którą może zapłacić za 1 tonę produktu. W takiej sytuacji jeśli pojawią się inni licytujący, system będzie automatycznie licytować o kwoty postąpienia potrzebne do ich przebicia do momentu, aż ustalona przez użytkownika kwota maksymalna zostanie osiągnięta. W sytuacji gdy Uczestnik licytacji poda kwotę maksymalną równą kwocie maksymalnej podanej wcześniej przez innego Uczestnika licytacji, system automatycznie wylicytuje do tej kwoty maksymalnej, przy czym wygrywającym licytację jest Uczestnik, który zaproponował tę kwotę jako pierwszy.

Przez cały czas trwania licytacji dla każdego użytkownika będą widoczne oferty innych licytujących.

Platforma umożliwia licytowanie wyłącznie w godzinach i terminie wskazanym w danej licytacji.

W terminie do 5 dni od zamknięcia licytacji organizator licytacji powiadomi wygrywającego o terminie realizacji transakcji tj. odbioru produktu.

 1. Realizacja transakcji

Po zamknięciu licytacji użytkownik, który wygrał licytację zostanie powiadomiony o tym fakcie elektronicznie na wskazany w rejestracji adres e- mail.

Wygrywający licytację zobowiązany jest zakupić wylicytowaną partię produktu po cenie netto wskazanej w licytacji za 1 tonę produktu.

Wygrywający podpisze Umowę - Porozumienie z GWDA sp. z o.o. w formie pisemnej, nie później niż 7 dni od zakończenia licytacji.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru całej partii produktu (+/-20%), szczegółowe warunki współpracy będą opisane w stosownym porozumieniu.

Kupujący podczas realizacji transakcji zakupu (odbioru) produktu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Kompostowni – obiektu, na terenie którego przebywać będzie w trakcie odbioru produktu oraz innych obowiązujących przepisów na terenie GWDA sp. z o.o.

 1. Zablokowanie użytkownika

Administrator w uzasadnionych przypadkach ma możliwość zablokować udział użytkownika do udziału w licytacjach – jednorazowo, na czas określony, o czym powiadamia niezwłocznie użytkownika drogą mailową

Przyczyną zablokowania może być:

- nieprzestrzeganie warunków korzystania z Platformy

- niepoprawne lub niezgodne z prawdą wypełnienie formularzy i oświadczeń

- zaleganie z wymagalnymi płatnościami względem GWDA sp. z o.o.

- inne istotne uzasadnione przyczyny

Zablokowany użytkownik nie ma możliwości udziału w licytacjach na okres zablokowania/ zawieszenia.

Odblokowanie użytkownika może dokonać Administrator po ustaniu przyczyn zablokowania konta.

 1. Unieważnienie licytacji

Organizator ma prawo unieważnienia licytacji w uzasadnionych przypadkach, o czym informuje na Platformie licytacyjnej

 1. Przetwarzanie danych

Wszelkie dane zgromadzone na Platformie licytacyjnej służą wyłącznie na potrzeby organizacji licytacji w celu sprzedaży produktów oferowanych przez organizatora.